Η ΙΝΤΕΡΚΑΣ συνεργάζεται με εταιρείες που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Για την πιστοποίηση των πιο οικολογικών προϊόντων, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες σημάνσεις:

label-ecolabel.jpg ECO-LABEL EUROPE:
Οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής ένωσης που δίνεται άδεια χρήσης σε προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τους κανόνες προστασίας και διαφύλαξης του περιβάλλοντος.
label-nf_environnement.jpg NF ENVIRONMENT:
Οικολογικό σήμα της Γαλλικής κυβέρνησης πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένο που δίνεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τους κανόνες προστασίας και διαφύλαξης του περιβάλλοντος καθώς και του κύκλου ζωής αυτών.
label-abc.jpg ABC:
Προϊόντα συμμορφωμένα με την οδηγία ΕΝ 71 που προδιαγράφει τις απαιτήσεις ασφαλείας για χρήση σε παιδικά παιχνίδια.
label-aquarethane2.jpg AQUARETHANE:
Σήμα για προϊόντα πολυουρεθάνης σε υδαρή φάση.
label-voc.jpg VOC:
Προϊόντα συμμορφωμένα με τις απατήσεις της οδηγίας 2004/42/ΕΚ για τη μείωση του ποσοστού πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.) στα χρώματα και βερνίκια.
label-water_based.jpg WATER BASED PRODUCT:
Σήμα για προϊόντα με βάση το νερό.